Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Adatkezelés során alábbi alapelveket követjük:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, továbbá a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy a személyes adatok kizárólag a cél eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • a személyes adatokat tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyesesetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű
 1. Adatkezelő

Név: Szlifka Tünde Egyéni Vállalkozó
Székhely: 2484 Gárdony, Hunyadi utca 34.
Adószám: 59441980-1-27
Weboldal: www.szlifkatunde.hu

 1. Tárhelyszolgáltató

Websupport Magyarország Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.; Cégjegyzékszáma: 01-09-381419; Telefonszám: +36 1 700 40 30; E-mail cím: support@websupport.hu)

 1. Kezelt adatok köre

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha megrendelés vagy információk küldése vonatkozásában feliratkozni szeretnének.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az e-mail cím, illetve cím címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük a megadott elérhetőségre.

 1. Egyéb tudnivalók

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntesen történik. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy weboldalunkat támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelés

A regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulás adható ahhoz, hogy a személyes adatok marketing célokra történő felhasználásához. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – a megadott személyes adatok direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelhetők és reklám- továbbá egyéb küldemények, valamint tájékoztatók és ajánlatok küldhetők.

A hozzájárulás a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadható, illetve az/azok ingyenesen és bármikor visszavonhatók.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelésről

 • tájékoztatás kérhető,
 • az általunk kezelt személyes adatok helyesbítése, módosítása, kiegészítése kérhető,
 • az adatkezelés ellen tiltakozni lehet és az adatok törlése, valamint zárolása kérhető (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal lehet élni,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt lehet tenni, illetve eljárás kezdeményezhető (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (30) 683-5969
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Kérés esetén tájékoztatást adunk az általunk kezelt

 • adatokról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. 

Amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – a felhasználó hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatást adunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen esetében, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk a jogosultat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 1. Vonatkozó jogszabályok
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)